EVOLUŢIA PRIN ASOCIEREA ŞI ÎNTR-AJUTORAREA ORGANISMELOR * EVOLUTION THROUGH ASSOCIATION AND THE MUTUAL AID (ISBN 978-606-92161-9-4)


Autor: Gheorghe MUSTAŢĂ

Anul apariţiei: 2010

Nr. pagini: 104

ISBN: 978-606-92161-9-4

Domeniu: Biologie

Disponibilitate: La cerere

Citește câteva pagini

Despre carte: Am parcurs cu interes noua carte a colegului, prof.dr. Gheorghe Mustaţă „Evoluţia prin asocierea şi într-ajutorarea organismelor (EVOLUTION  THROUGH ASSOCIATION AND THE MUTUAL AID)”, care reprezintă un fel de a doua ediţie a cărţii „Evoluţia prin asociere şi edificarea organismelor”, apărută în 2009, cu ocazia aniversării a 200 de ani de la naşterea inegalabilului biolog Ch. Darwin şi a 150 de ani de la fundamentarea de către acesta a Teoriei Evoluţiei (T.E.).

Este cunoscut faptul că T.E. a provocat o adevărată revoluţie în gândirea biologică şi filosofică universală şi a determinat o dezvoltare exponenţială a biologiei şi a ştiinţelor de graniţă. Apariţia Ecologiei ca ştiinţă, dezvoltarea uimitoare a Paleontologiei, provocată de descoperirea seriilor evolutive ale calului şi ale mamutului şi desprinderea geneticii, asemenea unei „nave amiral” a biologiei, şi-au pus puternic amprenta asupra teoriei evoluţiei provocând cristalizarea conceptului de evoluţionism.

Noile cuceriri ale vieţii se cereau a fi trecute prin „Patul lui Procust” al evoluţionismului, determinând astfel lansarea de noi şi noi teorii ale evoluţiei menite să completeze teoria lui Darwin şi s-o modernizeze. Faptul că după fundamentarea de către Darwin a teoriei evoluţiei a fost redescoperit J.B. Lamarck şi a fost reactualizată teoria transformistă au început să apară o serie de curente noi de nuanţă neodarwinistă sau neolamarckistă.

Avalanşa de teorii apărută ca urmare a noilor cuceriri ale ştiinţelor biologice ne demonstrează permanenta preocupare a biologilor de a ajusta T.E. la noile acumulări. Se cerea, totuşi, o sinteză, care să facă ordine în gândirea evoluţionistă şi care să traseze o cale de urmat.  Aşa se explică apariţia la mijlocul veacului al XX-lea a Teoriei Sintetice a Evoluţiei (T.S.E.), care domină şi astăzi gândirea evoluţionistă. Căutările n-au încetat nici astăzi. T.S.E. se află sub tirul criticilor care nu acceptă modul în care sunt explicate unele mecanisme ale proceselor evolutive. Au apărut astfel teorii moderne care încearcă să elucideze unele mecanisme ale evoluţiei. Aceasta ne demonstrează că evoluţionismul se găseşte într-o continuă căutare, într-o continuă punere la punct, ceea ce îi onorează pe biologi.

În acest context domnul prof.dr. Gheorghe Mustaţă ne prezintă unele aspecte evolutive, care n-au fost luate în consideraţie de nici una dintre teoriile lansate până acum. Este vorba de rolul simbiozei ca factor al evoluţiei.

După fundamentarea de către Lynn Margulis (1981, 1991) a teoriei endosimbiotice a formării organitelor, prin care explică trecerea de la celulele procariote la cele eucariote şi după sinteza făcută de J. Sapp (1994) privind rolul asocierii în evoluţie, reiese clar că asocierea şi într-ajutorarea organismelor reprezintă un factor major al evoluţiei.

Autorul dezvoltă această problemă şi demonstrează că asocierea şi convieţuirea organismelor a reprezentat o cale care a facilitat fenomenul de evoluţie (emergenţă).

Dezvoltând conceptul de asociere şi într-ajutorare a organismelor autorul descoperă că acest fenomen, cunoscut în mod clasic prin termenul de simbioză, este mai general şi că este propriu atât organismelor interspecifice şi cât şi celor intraspecifice. În acest context propune extinderea sferei de cuprindere a fenomenului de simbioză şi anume:

  • asociere interspecifică (simbioză interspecifică, simbioză);
  • asociere intraspecifică (simbioză intraspecifică, simbioză intrapopulaţională, simbioză intrafamilială).

Autorul aduce argumente veridice prin care demonstrează că fenomenul de asociere şi într-ajutorare a organismelor reprezintă un factor major al procesului de evoluţie; generează apariţia de noi celule, de ţesuturi, organe şi organisme noi, de specii şi chiar taxoni superiori noi.

Nu intrăm în detalii, ci invităm pe cei interesaţi să urmărească conţinutul cărţii pentru a afla noutăţile.

Textul este foarte bine documentat, bogat exemplificat şi ilustrat, scris plăcut şi coerent. Lucrarea se încadrează în preocupările constante ale autorului de a clarifica unele aspecte ale teoriei evoluţioniste, de a pune la dispoziţia biologilor şi filosofilor o viziune cât mai clară şi mai complexă asupra fenomenului evoluţiei, ţinând seama de acumulările de după 1859, de noile descoperiri din domeniul biologiei şi de noile teorii formulate în ultimele decenii.

Autorul este cunoscut biologilor, şi nu numai, pentru multe lucrări de sinteză publicate anterior asupra subiectului abordat în cartea sa de faţă, pentru intervenţiile sale publice (inclusiv cu prilejul comemorării marelui Darwin), pentru preocupările sale constante de a pune în valoare operele marilor înaintaşi.

Acum, după 150 de ani de la publicarea monumentalei cărţi „Originea speciilor”, se impunea clarificarea unor teorii privind fenomenul evoluţiei – de data aceasta prin asocierea şi într-ajutorarea organismelor; gândirea clară a autorului, experienţa sa didactică şi de cercetare ştiinţifică, cultura sa general biologică, interesul constant pentru domeniul abordat îl recomandă pe domnul profesor dr. Gheorghe Mustaţă să ne captiveze cu astfel de cărţi; de data aceasta, într-o nouă ediţie, o carte ce ne înfăţişează evoluţia fiinţelor vii prin simbioză, cu toate laturile şi avantajele ei.

 

 

 

I read with interest the new book of the colleague, Professor Gheorghe Mustaţă “Evolution by Association and Mutual Aid of Organisms”, which is a sort of second edition of the book “Evolution by Association and the Edification of Organisms”published in 2009, on the occasion of the anniversary of 200 years since the birth of the brilliant biologist Ch. Darwin and 150 years since the substantiation by him of the Theory of Evolution (T.E.).

It is known the fact that the T.E. has caused a real revolution in the universal biological and philosophical thinking and has determined an exponential development of the Biology and the border sciences. The emergence of Ecology as a science, the amazing development of Paleontology caused by the discovery of evolutionary series of the horse and mammoth, and the separation of Genetics, similar to a “ship Admiral” of Biology, have placed strongly their mark on the theory of evolution provoking the crystallization of the concept of evolutionism.

The new gains of life were demanded to be crossed through the “Procust’s bed” of evolutionism, thereby determining the launching of new and new theories of evolution meant to complete the Darwin’s theory and modernize it. The fact that after the substantiation by Darwin of the theory of evolution, J.B. Lamarck was rediscovered and it was updated the transformist theory, a series of new current of Neo-Darwinist or Neo-Lamarckist nuance has begun to appear.

The avalanche of theories appeared as a result of the new conquests of the biological sciences demonstrates us the permanent preoccupations of biologists to adjust the T.E. to the new accumulations. It was required, however, a synthesis that should make order in the evolutionary thinking and to draw a way to be followed. In this way it is explained the emergence in the mid-twentieth century of the Synthetic Theory of Evolution (S.T.E.), which dominates today, the evolutionary thinking.

Searches have not stopped even today. The T.S.E. is under the fire of critics who do not accept the way in which some of the mechanisms of evolutionary processes are explained. Thus, modern theories have appeared that attempt to elucidate some mechanisms of evolution. This shows us that evolutionism is in a continuing search, in continuing improvement, which honors the biologists.

In this context, Mr. Professor Gheorghe Mustaţă presents us some evolutive aspects, which have been not taken into consideration by any of the theories launched so far. It is about the role of symbiosis as a factor of evolution. After the substantiation by Lynn Margulis (1981, 1991) of the endosymbiotic theory of formation of organites by which the transition from the prokaryotic to the eukaryotic cells is explained, and after the synthesis made by J. Sapp (1994) on the association role in evolution, it is clear that the association and mutual aid of organisms represent a major factor of evolution.

The author develops this problem and demonstrates that association and living together of organisms represented a way that facilitated the phenomenon of evolution (emergence). Developing the concept of association and mutual aid of organisms, the author discovers that this phenomenon, known classically by the term of symbiosis, is more general and that it is proper both to interspecific organisms and to those intraspecific ones. In this context, he proposes the extention of the coverage sphere of the phenomenon of symbiosis, namely:

– Interspecific association (interspecific symbiosis, symbiosis);

– Intraspecific association (intraspecific symbiosis, intrapopulational symbiosis, intrafamilial symbiosis).

The author brings veridical arguments by which he demonstrates that the phenomenon of association and mutual aid of organisms represents a major factor in the process of evolution, it generates the emergence of new cells, tissues, organs and organisms, of new species and even higher taxa.

We do not go into details, but we invite those interested to follow the content of the book to find out what’s new.

The text is very well documented, richly exemplified and illustrated, pleasantly and coherently written. The work falls in constant preoccupation of the author to clarify some aspects of evolutionary theory, to make available to biologists and philosophers a clearest and most complex vision on the phenomenon of evolution, taking into account the accumulation after 1859, of the new discoveries in the field of Biology and of the new theories formulated in the last decades.

The author is known to biologists, and not only, for many previously published works of synthesis on the subject matter in the present book, for his public interventions (including during the commemoration of the great Darwin), for his constant concern to spotlight the works of forerunners.

Now, after 150 years since the publication of the monumental book “The Origin of Species”, it was necessary the clarification of some theories regarding the phenomenon of evolution – this time by the association and mutual aid of organisms, the clear thinking of the author, his teaching and scientific research experience, his general biological culture, the constant interest for the tackled field recommend him Mr. Professor Dr. Gheorghe  Mustaţă as an author who captivates us with such books, this time in a new edition, a book showing us the evolution of living beings through symbiosis, with all its sides and  advantages.