978-606-8636-81-8 * ADRIAN BADEA – 75 DE ANI – O VIAȚĂ DEDICATĂ ȘTIINȚEI ȘI EDUCAȚIEI

Autori:  Prof. univ. dr. Doina Banciu, prof. univ. dr. Horia Necula, prof. univ. dr. Cristian Dincă

Anul apariţiei: 2021

Nr. pagini: 279

ISBN:978-606-8636-81-8

Domeniu: Biografie

Disponibilitate: La cerere (40 lei)

Citește cartea;

Despre carte: Profesorul Adrian Alexandru Badea este absolvent al Facultății de Energetică, din cadrul Institutului Politehnic București. S-a dovedit a fi un student inteligent, serios și muncitor, preocupat de pregătirea sa profesională, dovadă fiind media de la absolvire (9,50) și nota de la licență (10), ceea ce i-au permis la repartiție să aleagă cariera de dascăl. Astfel, șia început activitatea universitară la Catedra de Centrale Electrice din Facultatea de Energetică a Institutului Politehnic București. În această instituție își desfășoară neîntrerupt activitatea pe parcursul a 53 de ani, obținând toate gradele didactice, de la asistent până la acela de profesor și conducător de doctorat. De asemenea a ocupat mai multe funcții academice, șef de catedră, prorector și director de școală doctorală. Pregătirea sa academică a fost completată cu studii doctorale la prestigiosul Institut Energetic din Moscova și mai multe stagii din care amintim pe cele efectuate în renumite centre europene de cercetare din Universitatea Trento – Italia, Ecole de Mines de Paris, INSA Lyon, Centrul de Studii Nucleare din Grenoble, Centrul de Studii Nucleare din Mol, Belgia, Centrul de Studii Nucleare Saclay, Centrul de Cercetări Energetice din Madrid, ş.a. Cariera sa universitară a parcurs și treptele recunoașterii valorii sale de către colegi, fiind ales în toate funcțiile și demnitățile care sunt specifice mediului academic. Ca șef de catedră, apoi ca decan, prorector și, o scurtă perioadă, rector al Universității Politehnica din București a avut o contribuție importantă la modernizarea învățământului energetic românesc, prin restructurarea cursurilor de licență, introducerea cursurilor de master și a sistemului de credite transferabile, modificarea curriculei universitare în concordanță cu cerințele angajatorilor, dar mai ales prin realizarea unor noi laboratoare şi contribuția la apariția unor cărți în domeniu. Pentru restructurarea practicii studenților, a lansat programul european TRIPOD inițiativă menită să asigure convergența între cunoștințe teoretice și activitatea practică. Profesorul Adrian Badea a avut, la începutul carierei sale, o bogată activitate de cercetare în domeniul utilizării raționale a energiei termice în industrie, implementate în mari întreprinderi din țară. În calitate sa de prorector, prof. univ. dr. Adrian BADEA a demonstrat excepționalele sale calități manageriale şi prin modernizarea energetică a universității și realizarea unei Centrale termo-electrice de înaltă eficiență, care este laborator pentru formarea studenților și, în același timp asigură căldura și electricitatea în campus. A avut o contribuție importantă la definitivarea realizării Bibliotecii și Centrului de Conferințe al Politehnicii. O realizare importantă a fost și realizarea în campusul UPB, a primelor case pasive, cu consum aproape zero de energie și componentă inteligentă, deschizând o direcție de cercetare care astăzi s-a extins în toata universitatea. Majoritatea cercetărilor din ultimii 25 de ani le-a dirijat către domeniile surselor regenerabile de energie şi protecția mediului, coordonând realizarea unei Platforme de cercetare „Surse regenerabile de energie și dezvoltare durabilă”, al cărui director a fost. Credem că elementul esențial în activitatea sa științifică este faptul a reușit ca în toate aceste domenii să realizeze o Școală perenă, care astăzi este continuată de foștii săi doctoranzi și discipoli. Pentru aceasta a reușit să utilizeze forța creatoare a celor 50 de doctori a căror pregătire a coordonat-o, accentuând și necesitatea colaborării internaționale, 12 dintre tezele de doctorat coordonate fiind în co-tutelă. Impresionanta activitate științifică începută încă din timpul studenției, sa concretizat prin activitatea sa publicistică: 25 de cărți / monografii și 12 cursuri universitare; 83 de lucrări publicate în reviste sau în proceedings-urile cotate ISI (13 articole în reviste din zona roșie (Q1), 6 în reviste din zona galbenă și 3 în reviste din zona gri); (citări ISI 520, h-index 12); 113 articole indexate în SCOPUS (1980 citări, h-index 17); 132 lucrări indexate în Google Academic (1510 citări, h-index 20; h10-index 40); 160 de articole comunicate la conferințe interne și internaționale (97 la conferințe internaționale și 63 la conferințe naționale). Scor în Rechearche Gate: 28,96 (mai mare decât 87,5% dintre membrii RG), 1040 citări și 32.700 cititori. Experiența sa în domeniul cercetării l-a recomandat ca director al Programului Național Cercetare: Mediu-Energie-Resurse-Risc, programul MENER care evalua, monitoriza și finanța proiecte de cercetare în aceste domenii. O preocupare permanentă și constantă a profesorului a fost pregătirea continuă a celor implicați în sistemele energetice, indiferent de poziția pe care aceștia o ocupau în ierarhia instituției. Consecvent acestei idei, a inițiat, a construit și a condus infrastructuri instituționale de pregătire profesională și a adaptat programele de instruire permanentă corespunzător cu nevoilor reale ale domeniului energetic. Astfel, în 1995 devine directorul Centrului de formare continuă Energie – Mediu, unul dintre cele mai active centre ale UPB, acreditat pentru formarea managerilor energeticieni, auditorilor energetici și a electricienilor. A contribuit de asemenea, la realizarea programului de pregătire generală a personalului cu studii superioare de la Centrala Nucleară Energetică Cernavodă, colaborând la întocmirea planurilor de învățământ pentru acest program, după modelul canadian, fiind și coresponsabilul programelor de pregătire a primelor 3 serii de specialiști pentru Centrala Cernavodă. Tot în aceeași direcție de preocupări, prin programul POSDRU CONCORD, pe care l-a coordonat s-a realizat o rețea națională de formare continuă a personalului didactic din învățământul preuniversitar tehnic și profesional. Profesorul Adrian Badea a avut o prodigioasă activitate internațională desfășurată în cadrul unor programe europene și, de asemenea, în cadrul unor contracte de cercetare cu parteneri europeni. Astfel, a coordonat trei contracte cu finanțare europeană în programul TEMPUS și în 5 programe SOCRATES cu universități din Franţa şi Italia. A colaborat în contracte de cercetare cu specialiști de la Grenoble, Paris, Lyon, şi a organizat cu colaboratorii 5 Simpozioane franco-române în domeniile energiei și protecției mediului, SIEN, făcând parte din consorțiul de coordonare a programelor PHARE Multi-country în domeniul energiei. Datorită competenței și profesionalismului său a fost desemnat consultant pentru mai mult de 20 de contracte PHARE ENERGY. În același context al deschiderii internaționale, organizează împreună cu un mare număr de colaboratori Conferința Științifică Internațională Energie – Mediu, CIEM, la care a fost președintele manifestării și care a ajuns la cea de-a 9 ediție. Recunoașterea rezultatelor științifice de excepție s-a concretizat în alegerea prof.univ.dr. Adrian Badea ca președinte al Fundației Scientica și al Societății pentru Energii Regenerabile Inepuizabile și Noi. Ales în anul 2008 ca membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din Romania și președinte al Secției de științe tehnice, apoi ca vicepreședinte, iar din anul 2016, președinte al acestei Academii, a desfășurat o permanentă și susținută activitate științifică, organizând dezbateri și conferințe pe teme de larg interes, editând lucrări de referință, susținând cercetarea de excelență și promovarea valorilor reale, militând activ pentru creșterea prestigiului Academiei. Probitatea sa profesională a fost apreciată și prin alegerea sa ca Vicepreședinte al Colegiului Consultativ pentru Cercetare și Inovare al Ministerului Educației Naționale, dar și prin acordarea unor distincții de mare demnitate – Doctor Honoris Causa al Universității ,,Valahia’’ din Târgoviște și al Universității ‚,Andrei Șaguna’’ din Constanța, cetățean de onoare al orașului Mioveni, laureat cu Diploma de excelență a Ministerului Mediului, Ministerului Economiei, Academiei de Științe Tehnice, Comitetului Național Român al Consiliului Mondial al Energiei. Este Comandor al Ordinului Militar de România și recent a primit Emblema de Onoare a Statului Major al Apărării. În anul 2013, cu ocazia aniversării a 195 de ani de învățământ tehnic superior în București, a primit din partea Universității Politehnica din București cea mai înaltă distincție a acestei universități, diploma OPERA OMNIA. Activitatea didactică și științifică a prof.univ.dr. Adrian Badea a fost recompensată şi prin acordarea a numeroase diplome și distincții de către instituții de prestigiu din România, iar în anul 2004, Președintele României la decorat cu Ordinul „Meritul pentru învățământ” în grad de comandor. * * * Prezentarea de mai sus, extrem de succintă, încearcă să arate personalitatea complexă a Profesorului Adrian Badea, care ne-a determinat pe noi, inițiatorii elaborării acestei lucrări, care l-am cunoscut fiecare în diverse etape ale activității sale profesionale, să redactăm această lucrare ca un modest omagiu adus omului, dascălului, conducătorului, într-un cuvânt: „modelul Adrian Badea”. Cartea ar fi fost extrem de voluminoasă dacă am fi pus împreună toate mesajele celor care ar fi vrut să spună ceva, celor care ar fi dorit să ni se alăture demersului nostru, celor pe care i-a format, i-a îndrumat, i-a condus, i-a sfătuit sau pur și simplu cu care s-a întâlnit în diferite contexte. Ar fi trebuit să avem de asemenea, la dispoziție multe pagini pe care să le ilustrăm cu diferite poze, diplome, extrase din mass-media, mărturii ale unei existențe pline și meritorii. Au scris aici demnitari, parlamentari, rectori, profesori, colegi de la Academia Oamenilor de Știință, foști doctoranzi, persoane care ele însele sunt personalități. Fiecare, în felul său, a adus un plus la această lucrare care în ansamblu a conturat „modelul Adrian Badea”. A fost dificil să alegem, să ierarhizăm și să structurăm informații despre o viață cu multe, foarte multe realizări în folosul multor, foarte multor oameni, în fapt, în folosul societății. Rezultatul a ceea ce am făcut este această lucrare care, credem noi, nu oglindește numai o personalitate, ci și două domenii în care Profesorul și-a adus o contribuție esențială: domeniul energeticii și cel al vieții academice, iar cititorii vor înțelege, de asemenea, rolul său în formarea unor generații de profesioniști, în susținerea cercetării, în coagularea inițiativelor și oamenilor de valoare înspre obiective și direcții de anvergură, în Școala Politehnică Bucureșteană și în Academia Oamenilor de Știință din România. Demersul nostru omagial îl încheiem cu o sinceră urare, însoțită de prețuirea și respectul cuvenit unui mare Magistru: LA MULȚI ANI, DOMNULE PROFESOR ! Doina BANCIU Horia NECULA Cristian DINCĂ